Bakgrunn

I mars 2020 inviterte Løvenskiold Eiendom til konkurranse med utvalgte entreprenører om tildeling av en totalentreprise for oppføring av et flerbrukerbygg i Nygård Næringspark i Ås kommune. Som et resultat av denne konkurransen ble Backe Østfold engasjert for å prosjektere og bygge Nygård Handelshus.

 

Nygård Handelshus — et bærekraftig handelshus

Anleggets utforming er utarbeidet som en helhet med resten av Nygård næringspark.
Prinsippene fra arbeidet med reguleringsplanen og utformingen av eksisterende
bygningsmasse er videreført i utformingen av omsøkte tiltak.
Viktig forutsetning som har blitt særlig vektlagt har vært:


- HMS/SHA - Sikkerhet under bruk både for besøkende og ansatte
- Funksjonskrav, utforming og planløsning utomhus og innvendig i bygget
- Kjøremønster og trafikk
- Utforming av utearealer inkl. overvannshåndtering
- Utforming av bygg og utomhusanlegg mot dagens og fremtidige naboer

 

Byggets volum forholder seg til eksisterende veier og plasser i næringsparken. Det er
planlagt funksjonelle og publikumsvennlige plasser ved hovedinngangene i plan 1 og 2.
Formspråk, materialvalg og proporsjoner er i samsvar med eksisterende bebyggelse i
Nygård næringspark.

Hovedmateriale på yttervegger er stålsandwichelementer i dempet grå farge og
kledning i malmfuru behandlet med jernvitrol. Som en del av fasaden markeres
hovedinnganger med baldakiner. Til forretningslokalene og administrasjonen er det
større glassfelt.

 

Det er egne personalinnganger for leietakere. Kontorer har dagslysforhold og utsikt mot
nord eller sør. Skilt plasseres på fasader iht. tegninger.

Bygget er prosjektert med 1.etg. på kote +116,0 og 2.etg på kote +121,5.
Fasadehøyden er 12 meter med øverste gesims på kote +128,0.

Bæresystem utføres med stålkonstruksjoner, hulldekker og ståltakplater.
Med den planlagte utformingen ivaretas reguleringsbestemmelsenes krav om «Å ivareta
en kvalitativ utforming med estetiske krav til bygg og uteanlegg»
.

 

Det vil være 2 adkomster inn til eiendommen fra eksisterende vei. Det etableres ny
felles vei i eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 104/47 og 104/48.
Det er egen adkomst for gående med fortau og gangfelt. Dette sikrer en effektiv og
trafikksikker løsning på området.

Parkering for besøkende er på fremsiden av bygget, mens parkering for ansatte er på
baksiden. Det er totalt 126 p-plasser, hvorav 108 p-plasser er for kunder og 18 pplasser
er for ansatte. Det er opsjon på etablering av ytterligere 20 p-plasser for
ansatte i tomtens nordvestre hjørne.

Det monteres sykkelstativer på egne oppmerkete områder.

Grøntarealer opparbeides med ny beplanting. Snøen skal
deponeres på egen eiendom, og overvann håndtereres på egen eiendom.

 

I tillegg skal bygget sertifiseres etter BREEAM-NOR 2016 og oppnå sertifiseringsnivå "Very good" som det første bygget i Ås Kommune.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Mengde

Enhet

Brutto gulvareal 12.934 m2
Tomtestørrelse 28.055 m2
BREEAM-NOR klasse Very Good